Per sortir faci Click sobre la fletxa blava de retrocedir de la part superior de l'esquerra

divendres, 22 d’abril de 2011

Regles del Bloc


1.  Que el contingut dels articles, així com el dels comentaris que s’hi introdueixin, han d'estar d’acord amb les formes i ètica d’actuació del grup fundador, com s’expressa en la presentació del bloc
2.  Que totes les opinions han de ser respectuoses. Les controvèrsies o diversitat de criteris que puguin existir, no poden atemptar mai ni contra l'ètica ni contra les normes socials de convivència.
3.  Es podran tractar tots els temes que es presentin, excepte els que es puguin considerar publicitaris  
4.  La llengua emprada serà preferentment el català, si bé es podran utilitzar el castellà i altres llengües.
5.  En el supòsit que algun article citi persones o articles concrets, públics o privats, caldrà indicar i documentar la font d’informació de les manifestacions que es facin.
6.  Tots els articles com els comentaris hauran d’anar signats i els seus autors seran responsables del que escriguin.
Ni el grup fundador ni l’orgue rector  del BLOC es fan responsables dels comentaris ni de les opinions dels altres.

Qui pot publicar articles en el bloc 
  • Qualsevol persona gran que accepti aquestes regles. i que  també es  comprometi a complir-les
  • Com sigui que les claus del bloc només les té l’orgue rector, hauran de contactar amb algun dels seus membres per la seva publicació
Qui pot fer comentaris
  • Qualsevol persona, gran o no, pot posar comentaris, però  tots seran moderats per l’orgue rector abans que la seva publicació sigui efectiva
  • No s’admetran comentaris anònims i els seus autors, a més de complir aquestes regles, s’hauran d’identificar de forma fefaent
Com contactar amb l’orgue rector